Proč je TRX lepší, než manželka?
 1. TRX nemá "své dny"
 2. když máte chuť vysílat, nezačne vám TRX vyprávět, jak ho bolí hlava a chce se mu spát
 3. když vysíláte, TRX vám nevyčítá, že je z vás cítit pivo
 4. TRX nechodí s jiným za vašimi zády
 5. Váš TRX vám nevyčítá, že máte v pokoji na stěně pověšený obrázek FTDX 9000
 6. TRX nepotřebuje kupovat na každou sezonu nový obal
 7. TRX nekritizuje vaši výkonnost
 8. TRX vám nekecá do vysílání
 9. Když přestane fungovat, lze jej reklamovat u vašeho dodavatele
 10. Vašemu TRXu nemusíte pořád opakovat, že on je ten jediný, pro který bije vaše srdce
 11. TRX vás nenutí, abyste se šel před započetím vysílání vysprchovat
 12. TRX vás nenutí trpět návštěvy jeho maminky


Valid HTML 4.01 Transitional